Bei der Erstellung dieses Inhalts ist ein Fehler aufgetreten.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Online platform van Texelse dranken in De Koog., KvK: 84291680

 

Artikel 1 - Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

- Koper / wederpartij: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Drank van Texel;

- Dag: kalenderdag;

- Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

- Drank van Texel: de rechtspersoon die producten op afstand aan koper(s) aanbiedt en de gebruiker van de Algemene Voorwaarden;

- Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Drank van Texel georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

- Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en Drank van Texel gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

- Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Drank van Texel.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Drank van Texel en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Drank van Texel en koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Drank van Texel zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties die niet in de Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3 - Het aanbod

 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Drank van Texel is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als Drank van Texel gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Drank van Texel kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Drank van Texel niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkoms

 

Artikel 4 - De overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Drank van Texel onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Drank van Texel is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Drank van Texel passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal Drank van Texel daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Drank van Texel kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Drank van Texel op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

 

Artikel 5 - De prijs

 

 1. Partijen zullen bij het tot stand komen van de overeenkomst een prijs overeenkomen, welke in het aanbod staat vermeld.
 2. Eventuele kostenramingen zijn incl. BTW en andere heffing van overheidswege.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Drank van Texel niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

 

Artikel 6 – Conformiteit en (eventuele) garantie

 

 1. Drank van Texel staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 48 uur na levering aan Drank van Texel schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden binnen 14 dagen na levering in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Uitzondering hierop zijn de door Drank van Texel op maat gemaakte producten, deze kunnen niet worden geretourneerd.
 3. In geval van een garantietermijn van Drank van Texel komt deze overeen met de fabrieksgarantietermijn. Drank van Texel is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 4. Een eventuele garantie geldt niet indien:

- de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

- de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Drank van Texel en/of op de verpakking behandeld zijn;

 

 

Artikel 7 - Levering en uitvoering

 

 1. Drank van Texel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Drank van Texel kenbaar heeft gemaakt.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Drank van Texel zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Drank van Texel tot het moment van levering aan de koper of een vooraf aangewezen en aan Drank van Texel bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8 - Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 

 1. Drank van Texel is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 2. Drank van Texel heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de wederpartij onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien zij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest.
 3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Drank van Texel zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Drank van Texel bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 4. Naast de in dit artikel genoemde gevallen waarin Drank van Texel bevoegd is tot opschorting of ontbinding, zijn de vorderingen van Drank van Texel op de wederpartij ook onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- na het sluiten van de overeenkomst aan Drank van Texel ter kennis gekomen omstandigheden geven Drank van Texel goede grond te vrezen dat de wederpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen;

- indien Drank van Texel de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

- indien de wederpartij overgaat tot staking of liquidatie van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan of indien hiertoe een besluit wordt genomen;

 1. Indien de wederpartij één of meer verbintenissen jegens Drank van Texel niet of niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, zijn alle overige (resterende) vorderingen van Drank van Texel op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 2. Een geval van opschorting of ontbinding laat het recht van Drank van Texel schadevergoeding te vorderen onverlet.
 3. vachten mogen 1 keer geruild worden als de kleur niet naar wens, is, behalve de medicinalen.

 

 

Artikel 9 - Betaling

 

 1. Goederen worden voor levering in rekening gebracht. Goederen worden niet uitgeleverd voor de betaling is ontvangen.
 2. Kortingscodes kunnen per klant eenmalig gebruikt worden en zijn niet te combineren.

 

    

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 

 1. Een wederpartij, de koper daaronder begrepen, staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de wederpartij aan Drank van Texel verstrekte gegevens. Drank van Texel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Drank van Texel is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van de wederpartij, haar personeel of door haar ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst of daarmee samenhangende werkzaamheden.
 3. Drank van Texel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De aansprakelijkheid van Drank van Texel, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 5. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Drank van Texel beperkt tot het bedrag van hetgeen wederpartij uit hoofde van de order verschuldigd is, zulks echter tot een maximum van € 250,-.
 6. De wederpartij zal Drank van Texel vrijwaren ten aanzien van eventuele aanspraken van derden voor schade die verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Drank van Texel toerekenbaar is.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Drank van Texel of haar leidinggevende ondergeschikten.
 8. Iedere vordering jegens Drank van Texel vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag waarop de werkzaamheden waarop de vordering betrekking heeft zijn verricht of hadden moeten zijn verricht.

 

Artikel 11 - Geschillen

 

 1. Op overeenkomsten tussen Drank van Texel en de koper waarop de Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend met Nederlands Duitsland en Belgie recht van toepassing. Ook indien de koper woonachtig is in ander land dan aangegeven landen.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

(versie juli 2019)